Úhrady

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2023-2024

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a Vyhlášky č. 43 / 2006 Sb. a ve znění pozdějších novel, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy.

1. Úvodní ustanovení

Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen „úplata“), možnost snížení úplaty dle stanovených kritérií nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty.

2. Výše úplaty

 1. Příspěvek neboli úplata za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole (dále jen úplata) se stanovuje tak, aby nepřesáhla 50 % skutečných průměrných neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce.
 2. Úplatu platí rodiče nebo jiní zákonní zástupci (dále jen „plátci“).
 3. Výše úplaty pro období od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024 se stanovuje v částce 670,- Kč měsíčně na dítě (denní sazba činí 30,- Kč).
 4. Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 Vyhlášky 43 / 2006 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavců 1a 2 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. V tomto případě bude účtována denní sazba.
 5. Výše úplaty je stanovena pro měsíce září–červen. V měsících červenec–srpen je stanovena pro přihlášené děti k prázdninovému provozu denní sazba.

3. Splatnost úplaty

 1. Plátce je povinen zaplatit úplatu měsíčně na účet Mateřské školy Beroun, Drašarova 1447.
 2. Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce. Vzhledem k tomu, že úplata za vzdělávání se provádí společně s úhradou za stravné za uplynulý měsíc, splatnost platby se tímto posunuje až do dalšího měsíce, je tedy prováděna zpětně. 
 3. Úplatu se lze provést bezhotovostní platbou na účet mateřské školy společně s platbou za stravné. (číslo účtu KB 51 – 486 719 0247 / 0100)

 

Úplata za předškolní vzdělávání se provádí společně s úhradou za stravné, a to bezhotovostní platbou na účet mateřské školy. Rodiče si zřídí u svých bankovních účtů povolení k inkasní platbě.

4. Osvobození od úplaty

Pro děti, které dovrší věku pěti let do 31. srpna stávajícího roku, je předškolní vzdělávání povinné a bezplatné.

Osvobozen od úplaty je:

 1. zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi ve znění zákona č, 366/2011 Sb.)
 2. zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/ 2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č, 366/2011 Sb.) a tuto skutečnost prokáže
 3. rodiči, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění zákona č, 366/2011 Sb.) z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
 4. fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy a o prominutí úplaty si písemně požádá.

 

V případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc z důvodu uvedeného v odstavci 2, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitele mateřské školy o této žádosti nabude právní moci.

5. Sankční opatření

Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí v určeném termínu úplatu za vzdělávání a nedohodne s ředitelkou mateřské školy náhradní termín, je ředitelka mateřské školy podle ustanovení § 35 odst. 1 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, oprávněna po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte rozhodnout o ukončení docházky do mateřské školy.

V Berouně dne: 28. 8. 2023                                                      

Bc. et Bc. Marcela Dlouhá, ředitelka školy

Vnitřní řád školní jídelny a platby za stravné

Úvodní ustanovení

Školní jídelna poskytuje stravování dětem předškolního věku (zpravidla od 3 do 7 let) přítomným v MŠ v souladu se Školským zákonem č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí VYHLÁŠKOU o školním stravování č. 107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Strava je poskytována dle výživových norem, které jsou stanoveny v příloze č. 1 k vyhlášce a dle finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 k vyhlášce 107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

1. Práva a povinnosti osob

Práva a povinnosti dětí

Každé vzdělávané dítě má právo na zajištění stravování v době své přítomnosti v mateřské škole. Má právo obdržet jednu normovanou porci jídla formou přesnídávky, oběda, svačiny a libovolné množství nápojů podávaných v pitném režimu. Dítě má osobní právo některou součást porce odmítnout, vrátit, nesmí být do jídla nuceno.  Ze zdravotních důvodů má právo na zohlednění podávání potravin, které nesmí konzumovat.

Děti jsou vedeny ke společnému kulturnímu stravování, jsou povinny se řídit pokyny učitelek a dalších oprávněných osob. Dítě má právo na přiměřený klid na jídlo, respektování osobního tempa.

Práva a povinnosti zákonných zástupců

Zákonný zástupce má právo být informován o skladbě stravy formou jídelního lístku a informací o alergenech. Zákonný zástupce má povinnost informovat učitelku o důvodu nepřítomnosti dítěte a neprodleně ho odhlásit ze stravování. Zákonný zástupce má povinnost mateřské škole uhradit objektivně vyčíslené náklady na stravování dítěte.

2. Organizace provozu

Jídelníček

Jídelníček se sestavuje dle zásad racionální výživy. Důraz je kladem na dostatek ovoce, čerstvé zeleniny a střídání technologických postupů při přípravě pokrmů tak, aby byl naplněn spotřební koš a strávníkům byla poskytnuta kvalitní vyvážená strava. Jídelníček je sestavován vždy na jeden týden, strávníkům je k dispozici nejpozději v pátek předcházejícího týdne. Je umístěn na webových stránkách MŠ, v tištěné podobě na nástěnkách v šatnách dětí.

Režim provozu

Při výdeji, transportu a podávání jídel se dodržují hygienické požadavky dle Směrnice hl. hygienika ČR. Hotová jídla porcují kuchařky do nerezových přepravek a celé objemy pro jednotlivé třídy transportují výtahem do kuchyněk tříd, kde distribuci zajišťují kuchařky. Dovoz jídla do odloučeného pracoviště MŠ Bezručova zajišťuje firma Scholarest. Převoz jídla je v termoportech a dalších hygienicky nezávadných nádobách. Výdej pokrmů na třídách ve spolupráci s učitelkami provádějí kuchařky a uklízečky v době:

Přesnídávka  9:00 – 9:15 hodin
Oběd12:00 – 12:30 hodin
Svačina15:00 – 15:15 hodin

 

Odnášení stravy

Pokud dítě mimořádně odchází po obědě domů, má nárok na odpolední svačinu, kterou si odnáší domů.

Odnášení stravy mimo školní budovu je umožněno pouze první den neplánované nepřítomnosti dítěte v MŠ. V tomto případě si rodiče mohou vyzvednout stravu ve školní kuchyni, a to pouze v době od 11:00 do 11:30 hod. a to do vlastních jídlonosičů a nádob určených k přepravě stravy.

Odhlašování dětí

Děti je nutné odhlašovat den předem. Pokud dítě náhle onemocní, je nutné ho omluvit nejdéle do 7.30 hod ráno prostřednictvím aplikace NAŠE MŠ případně SMS na třídní telefon.

Ceny stravného

Cena stravy je rovna výši nákladů na potraviny = finanční normativ. Tento normativ je vypočítáván podle vyhlášky a aktuálních cen potravin na trhu a je zveřejněn na webu MŠ i nástěnce. Strávníci jsou rozděleni do skupin děti a zaměstnanci.

Dětido 6 letnad 6 let      
Dopolední svačina 10,00 Kč10,00 Kč
Oběd21,00Kč25,00 Kč
Odpolední svačina 10,00 Kč10,00 Kč
Celkem41,00 Kč45,00 Kč

 

Platby stravného

Stravné se hradí inkasem z účtů zákonného zástupce (rodiče), který poskytl souhlas k tomuto úkonu a na základě provedeného povolení k inkasu. Bezhotovostní platby z účtů se inkasují od 15. do 20. dne v měsíci.

Dietní stravování

Zařízení není povinno zajišťovat dietní stravování. Na základě lékařského potvrzení je dětem s dietami nebo potravinovými alergiemi umožněno části stravy neodebírat nebo si nosit vlastní stravu do mateřské školy. V takovém případě je se zákonným zástupcem dítěte sepsána Dohoda o stravování dítěte. Přinesená strava je uložena podle její povahy v chladničce nebo na jiném určeném místě odděleně od pokrmů připravených ve školní kuchyni a mimo její výrobní prostory. Za obsah přinášeného jídlonosiče zodpovídá zákonný zástupce dítěte. Za uložení a výdej stravy zodpovídá vedoucí školní jídelny.

Alena Rottová, vedoucí školní jídelny